Oszczędności

Pożyczki społecznościowe na Kokos.pl- alternatywna forma inwestowania środków.

fotolia.com
Pożyczki społecznościowe na Kokos.pl- alternatywna forma inwestowania środków.

Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem przyjrzenia się serwisom pożyczek społecznościowym pod kątem inwestowania przez nie swych środków, oraz jako alternatywie dla osób poszukujących finansowania. Do stworzenia tego tekstu zachęcił mnie mail od Kokosa o tytule: „Proste inwestowanie z gwarancją! Sprawdź jak”. Sprawdzam więc.

Osoby, które nie spotkały się dotąd z serwisem Kokos.pl, podstawowych informacji mogą zasięgnąć bezpośrednio u źródła. Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie Kokos.pl, aktualnie w serwisie znajduje się 287 585 zarejestrowanych kont. W ramach 117 480 zakończonych aukcji pożyczono łącznie 132 752 250zł.
Przydatne statystyki, dla zainteresowanych taką formą inwestycji swoich środków, dotyczące spłacalności pożyczek udzielonych w serwisie, dostępne są po zarejestrowaniu się w serwisie. Proces rejestracji w serwisie jest prosty. Po wypełnieniu prostego formularza, na podany adres mailowy wysyłany jest e-mail z linkiem, służącym do potwierdzenia rejestracji w serwisie. Po kliknięciu w link i zalogowaniu się, zostajemy przeniesieni do formularza, w którym należy uzupełnić swoje dane m.in. PESEL, seria i numer dowodu osobistego czy adres zameldowania. Aby rozpocząć inwestowanie należy już tylko przejść proces weryfikacji rachunku bankowego. Polega on na wykonaniu przelewu w wysokości 1 zł ze swojego rachunku bankowego (chodzi o potwierdzenie czy dane właściciela rachunku będą zgodne z danymi wpisanymi podczas rejestracji w serwisie). Wracając jednak do statystyk serwisu…

Stan na dzień 2016-01-09, dotyczący terminowości spłat, wygląda całkiem obiecująco.

terminowość spłat kokos

kokos.pl

Ciekawie prezentuje się również zestawienie terminowości spłat pożyczek w zależności od ratingu pożyczkobiorcy. Widać, że spłacalność dla poszczególnych ratingów jest porównywalna, choć trzeba zwrócić uwagę, na znaczące różnice w kwotach oraz w liczbie udzielonych pożyczek dla poszczególnych ratingów. Rating ze 100% spłacalnością należy chyba pominąć i potraktować jako ciekawostkę :).
Do inwestowania swoich środków, poprzez pożyczanie ich innym osobom, poszukującym środków, Kokos zachęca mnie obecnie gwarancją zwrotu kapitału.
inwesuj z gwarancją

Choć sam serwis jest mi znany, nigdy dotąd nie korzystałem z jego usług ani jako pożyczkobiorca, ani jako inwestor. Dlatego w tekście nie będę skupiał się wyłącznie na opisaniu zasad wspomnianej gwarancji zwrotu kapitału, a raczej postaram się opisać całościowo serwis Kokos.pl jako jedno z narzędzi do inwestowania swoich środków.
Serwis udostępnia treść wszelkiej maści regulaminów oraz wzorców wykorzystywanych dokumentów tutaj. Rozpocznijmy więc od analizy regulaminu serwisu. Po zapoznaniu się z jego treścią nie dostrzegłem żadnych niepokojących zapisów. Na jeden trzeba jednak, według mnie, zwrócić szczególną uwagę:
odpowiedzialność podatki
Więcej o aspekcie podatkowym tego rodzaju inwestycji w dalszej części tekstu.
Inny zapis, o którym warto, w razie czego, wiedzieć, to ten odnoszący się do akceptacji zmian zasad funkcjonowania serwisu. Zwracam uwagę, że serwis zastrzegł, że momentem poinformowania użytkownika o zmianie zasad funkcjonowania serwisu jest ich WYSŁANIE do użytkownika, natomiast warunkiem skutecznego wyrażenia sprzeciwu jest już DORĘCZENIE stosownego pisma przez uzytkownika. Dodatkowo, za akceptację zmienionych zasad, uznaje się wykonanie określonych czynności, wskazanych na poniższej grafice. Pozostała treść regulaminu wydaje się być jasna, ale oczywiście zachęcam do lektury- być może ktoś z Czytelników dostrzeże jakieś zapisy warte uwagi.
zmiany zasad
Nieco więcej szczegółowych informacji na temat zasad funkcjonowania serwisu, istotnych z punktu widzenia inwestora, niesie lektura wzorca umowy pożyczki.
Par.1 ust. 4 określa w jakiej kolejności rozliczane są wpłaty pożyczkobiorców. Widać, że w pierwszej kolejności spłacany jest kapitał pożyczki a nie, jak to jest a bankach, odsetki, tutaj będące wynagrodzeniem inwestora.

najpierw kapitał

W dalszej części, umowa precyzuje, że spłata wszelkich należności związanych z kolejnymi ratami, możliwa będzie wyłącznie po spłacie kapitału oraz wszelkich innych opłat związanych najwcześniejszą wymagalną ratą.
kolejnośc spłat
Par.2 ust. 3 wskazuje, że w przypadku spłaty całości kapitału pożyczki w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, inwestor traci prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym również odsetek należnych za czas kiedy środki pozostawione były do dyspozycji pożyczkobiorcy. Zapis ten jest dla mnie, szczerze mówiąc, niezrozumiały (być może chodzi o jakiś problem techniczny z naliczaniem odsetek za czas, w którym pożyczkobiorca dysponował środkami). Z punktu widzenia pożyczkobiorców jest to furtka do darmowych pożyczek 14-dniowych (z tym, że zaznaczam, że nie wiem jeszcze jak wygląda sprawa z wynagrodzeniem dla Kokosa w takiej sytuacji). Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, w przypadku odstąpienia od umowy, zwrotowi podlega prowizja za uruchomienie kredytu a należne są odsetki.

kredyt konsumencki

http://isap.sejm.gov.pl

 

Tutaj wygląda na to, że jest odwrotnie:
darmowe środki

W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki po upływu terminu wspomnianego powyżej, inwestorowi przysługuje należne mu wynagrodzenie.
spłata po 14 dniach
Wartymi uwagi są zapisy paragrafu 4. Po pierwsze z uwagi na fakt, że w przypadku opóźnienia w spłacie raty do 3 dni nie przysługuje inwestorowi prawo do domagania się odsetek karnych za ten okres.
opoznienia w splacie
Po drugie, zapis dotyczący sposobu ustalania wysokości odsetek karnych zdaje się nie być już aktualny. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830)  aktualne brzmienie art. 481 kodeksu cywilnego to:
kc odsetki za opoznienei
I na koniec części dotyczącej wzorca umowy pożyczki, uprawnienia inwestora dotyczące możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Z treści wzorca wynika, że jest to możliwe w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez Kokos.pl na rzecz Pożyczkobiorcy, oraz w przypadku zaprzestania spłat pożyczki, zgodnie z definicją widoczną na poniższej grafice. Zapis nie jest, według mnie, jednoznaczny. Szczerze mówiąc nie wiem czy chodzi o całkowite zaprzestanie spłat tzn. czy wpłacenie jakiejkolwiek kwoty na rzecz inwestora powoduje przerwanie biegu wspomnianego terminu. Dodatkowym warunkiem jest również konieczność pozostania do zakończenia spłaty pożyczki więcej niż 3 rat. Dwie ostatnie raty pożyczki są więc trochę mniej chronione w tym konkretnym kontekście.
wymagalnosc pozyczki
Kolejnym dokumentem, z którym warto się zapoznać jest Zasady realizacji usług. Z punktu widzenia inwestora, przydatne są informacje zawarte w punkcie B, określające sposoby otrzymywania ofert zawarcia umowy pożyczki. Jest to możliwe w drodze aukcji lub oferty pożyczkowej.
Pierwsza droga tzn. aukcja pożyczkowa jest, mówiąc w skrócie, ogłoszeniem potencjalnego pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na środki, na wskazanych w aukcji warunkach. Ważne aby mieć świadomość braku możliwości wycofania się ze złożonej deklaracji zawarcia umowy pożyczki.
aukcja pozyczki
Drugi sposób to oferta pożyczkowa. Tutaj to inwestor określa na jakich zasadach jest w stanie udzielić pożyczki i oczekuje na zgłoszenie zainteresowanego pożyczkobiorcy.
oferta pozyczkowa
Ciekawy zapis znajduje się w punkcie D omawianego dokumentu. Wynika z niego, że warunkiem skutecznego zawarcia umowy pożyczki, w ramach aukcji, jest uzbieranie co najmniej 50% deklarowanej przez pożyczkobiorcę kwoty pożyczki. Nie jest więc wymagane uzbieranie całej kwoty. W przypadku gdy wpłaty inwestorów stanowić będą mniej niż 50% tej kwoty, środki wpłacone przez inwestorów podlegają zwrotowi lub są przekazywane na poczet innych aukcji, w których uczestniczy inwestor, zgodnie z jego dyspozycją.
W przypadku oferty pożyczkowej, umowę uznaje się zawartą, jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o zawarciu umowy pożyczki, kwota pożyczki zostanie zaksięgowana na rachunku Blue Media (operatora serwisu Kokos.pl).
Wynagrodzenie należne inwestorowi, przekazywane jest na jego konto w terminie 3 dni roboczych od dnia wpłaty wymaganych należności przez pożyczkobiorcę na rachunek Blue Media. Po przekazaniu wynagrodzenia inwestora, na koncie inwestora w serwisie pojawi się informacja o należnym podatku, który powinien zostać uregulowany przez inwestora w swoim urzędzie skarbowym.
Dokument „Zasady realizacji usług” wyjaśnia również kwestię sygnalizowaną przez mnie kilka akapitów wyżej, tzn. wynagrodzenie inwestora, w przypadku spłaty kapitału pożyczki przed 14 dniami od zawarcia umowy pożyczki. Okazuje się, że w takim przypadku wynagrodzeniem inwestora jest połowa wartości prowizji, którą serwis pobiera od pożyczkobiorcy jako prowizję za pośrednictwo w zawarciu umowy pożyczki. Aby taką premię otrzymać należy jednak podać w serwisie kilka danych, które wskazane są na poniższej grafice.
polowa prowizji
Dodatkowym narzędziem udostępnionym inwestorom jest Automat inwestycyjny. Narzędzie to pozwala na automatyczne zainwestowanie środków inwestora, w przypadku pojawienia się aukcji spełniającej zdefiniowane wcześniej kryteria. Maksymalnie zdefiniować można 10 Automatów inwestycyjnych. Pamiętać jednak należy, że aby narzędzie zadziałało, poprawnie muszą zostać zapewnione środki na subkoncie inwestora, potrzebne do pokrycia inwestycji. Co ważne, jeżeli kwota inwestycji zdefiniowana w automacie będzie wyższa niż kwota pożyczki, która spełnia wszystkie inne kryteria- automat nie zadziała.
Kolejnym dokumentem, istotnym z punktu widzenia inwestora, jest Zasady przyznawania Statusu (rating). Dokument wyjaśnia m.in. zasady przyznawania gwiazdek, jako formy ratingu stosowanego w serwisie w stosunku do pożyczkobiorców.
rating kokos
Kolejny dokument, który powinien ułatwić inwestorowi ocenę wiarygodności pożyczkobiorcy to Zasady weryfikacji. Dokument wskazuje jakiego rodzaju weryfikacje użytkownika może przeprowadzić serwis, wraz z opisem jakiego typu czynności są wykonywane w zamach danego rodzaju weryfikacji.
weryfikacja kokos
Oby znajomość dokumentu nie była nigdy potrzebna inwestorom w serwisie, jednak warto zapoznać się również z dokumentem Procedura realizacji monitu i zawarcia umowy zlecenia. Opisane są w nim narzędzia inwestora w zakresie monitowania zaległości w spłatach udzielonej pożyczki. Warto mieć świadomość, iż istnieje limit łącznej liczby monitów wysyłanych do pożyczkobiorcy, w odniesieniu do danej raty, obowiązujący dla wszystkich inwestorów danej pożyczki. Zapewne nie będzie miało to znaczenia dla pożyczek z niewielką liczbą inwestorów. Przygotowując tekst widzę jednak na stronie pożyczki z liczbą inwestorów powyżej 20. Nie wiem w tym momencie jak dokładnie wygląda treść monitu, ale biorąc pod uwagę, iż środki należne z tytułu rat pożyczki przekazywane są najpierw na rachunek operatora serwisu, zakładam, że monit informuje ogólnie o konieczności zapłaty całej raty pożyczki, a nie wyłącznie części raty przypadającej na pożyczkę inwestora, na wniosek którego realizowany jest monit. Ale nie jest to przeze mnie przetestowane.
limit monitów
Warto również mieć świadomość skuteczności monitów, która wygląda następująco:
skuteczność monitów

Omawiając kwestię monitów inwestorskich, warto pozostać przy tej tematyce i przyjrzeć się zasadom dotyczącym prowadzenia czynności windykacyjnych przez Blue Media w imieniu i na wniosek inwestora. Umowa zlecenia windykacji polubownej pojawia się na koncie inwestora w serwisie, 22-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała nastąpić płatność rat zgodnie z harmonogramem spłat. Inwestor ma 7 dni na zaakceptowanie umowy z jednym z podmiotów, który zostanie zaproponowany przez serwisie. Z zasadami prowadzenia czynności windykacyjnych można zapoznać się czytając umowę o świadczenie usług windykacji polubownej realizowanej przez Blue Media. Najważniejsze, według mnie, kwestie warte uwagi to wynagrodzenie Blue Media za prowadzone czynności:
wynagrodzenie windykacja
Wynagrodzenie z punktu a. płatne jest przed przystąpieniem do realizacji umowy, natomiast część wynagrodzenia wymieniona w punkcie b. potrącana będzie z kwot przekazywanych inwestorowi wierzytelności.

cennik windykacja
W ramach wspomnianych kwot zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących czynności:
czynnosci windykacja
Według mnie zakres czynności jest dość skromny, w stosunku do wspomnianego wcześniej wynagrodzenia za nie. Dodatkowo należy mieć świadomość, że, w przypadku prowadzenia w stosunku te tego samego pożyczkobiorcy, czynności na rzecz kilku inwestorów, czynności będą dotyczyły całości wierzytelności, a odzyskane ewentualnie kwoty będą dzielone proporcjonalnie między wszystkich inwestorów. Również istotna informacja dotyczy okresu na jaki zawierana jest umowa, który co do zasady wynosi 2 miesiące, z możliwością jej przedłużenia w przypadku np. zobowiązania się dłużnika do spłaty zadłużenia po wspomnianych 2 miesiącach.
Kolejny dokument, dotyczy wspomnianej na wstępie gwarancji spłaty kapitału pożyczki. Gwarantem zwrotu środków inwestora (wyłącznie kapitału pożyczki) może być operator serwisu- Blue Media. Gwarancja nie jest opcją obligatoryjną. Warunkiem wystąpienia gwarancji jest: 1) wyrażenie chęci wzięcia pożyczki z gwarancją spłaty przez pożyczkobiorcę 2) złożenie przez gwaranta deklaracji udzielenia gwarancji. Na dzień przygotowania tekstu w serwisie jest 12 aukcji pożyczek, w których pożyczkobiorca wyraził chęć objęcia pożyczki gwarancją, z czego tylko jedna faktycznie została tą gwarancją objęta. Co ciekawe, zanim zdążyłem zrobić screenshot, aukcja z gwarancję zniknęła z serwisu :). Sytuacja wyglądała jednak następująco:
– kwota pożyczki wnosiła 4500 zł
– kwota gwarancji wyniosła 4100 zł
– wynagrodzenie z tytułu pożyczki wyniosło: 10% dla inwestora bez gwarancji kapitału; 4,5% dla inwestora z gwarancją kapitału oraz 5,5% dla gwaranta.
Widać więc, że gwarancja zwrotu kapitału znacznie obniża potencjalny zysk z inwestycji. Warto również pamiętać, że gwarancja obejmuje wyłącznie zwrot kapitału pożyczki. Na podstawie umowy warunkowej umowy cesji Cedent, czyli inwestor, przelewa na gwaranta wierzytelność, na którą składały będą się: kapitał, wynagrodzenie inwestora oraz odsetki karne:
przelew wierzytelności
Warunkiem skorzystania z gwarancji zwrotu kapitału jest postawienie pożyczki, objętej gwarancją, w stan natychmiastowej wymagalności, o czym wspominałem nieco wcześniej.
Dla osób rozważających inwestycję, serwis udostępnia szereg informacji dotyczących pożyczkobiorcy (część dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników serwisu). Jedną z pozycji jest podsumowanie dotychczasowych spłat pożyczkobiorcy, a w nim informacja o pożyczkach spłaconych w ramach aukcji spłać swoje raty. Oznacza to, że pożyczkobiorca w przeszłości wziął w serwisie pożyczkę, której przynajmniej część kwoty została przeznaczona na spłatę innej pożyczki w serwisie. Mówiąc wprost-dokonał refinansowania pożyczki. Oczywiście należałoby wtedy sprawdzić czy przypadkiem refinansowanie nie wynikało z chęci uzyskania korzystniejszych warunków finansowania lub po prostu zadać pytanie pożyczkobiorcy. Widzę, że w serwisie prowadzony jest aktywny dialog między inwestorami a pożyczkobiorcami.
splac swoje raty
Przed ewentualną decyzją o rozpoczęciu inwestycji za pośrednictwem serwisu, warto zapoznać się również z cennikiem usług serwisu. W przypadku niekorzystania z dodatkowych opcji typu promowanie ofert, przedłużanie ofert, uzyskiwanie dodatkowych dokumentów (np. potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki) inwestowanie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony inwestora…poza 1 zł przekazanych do serwisu w ramach weryfikacji rachunku :). Warto również zapoznać się z FAQ dostępnymi na stronie serwisu, a także z zasadami bezpieczeństwa inwestycji, przygotowanymi przez serwis.
Na koniec pozostawiłem kwestię, która pojawiała się kilkukrotnie w tekście, jednak bez jej uszczegółowienia. Chodzi o aspekt prawny uzyskiwania dochodów z inwestycji z pożyczki społecznościowe. Kokos udostępnia w serwisie opinię prawną dotyczącą tej problematyki. Uważam, że każda z osób, rozważających rozpoczęcie inwestycji, powinna dokładnie zapoznać się z tekstem, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności w przyszłości.
Muszę przyznać, że po zapoznaniu się ze wspomnianą opinią, oraz przyjrzeniu się aukcjom pożyczek, jest jedna kwestia, która nie daje mi spokoju. Wspomniałem wcześniej o zapisie umowy, który reguluje kwestię kolejności spłat poszczególnych składników zobowiązań pożyczkobiorcy z tytułu zaciągniętej pożyczki. Przypominam:
najpierw kapitał
Zgodnie z prezentowanymi w serwisie opiniami prawnymi, zryczałtowany podatek dochodowy powinien zostać odprowadzony przez inwestora od faktycznie otrzymanych odsetek. Sprawa wydawała mi się dość oczywista dopóki nie zapoznałem się z przykładowymi harmonogramami spłat pożyczek dostępnymi w serwisie.
harmonogramySzczerze mówiąc, wygląda na to, że źle zrozumiałem zaprezentowany powyżej zapis umowy. Byłem przekonany, że płatności są rozliczane we wskazany sposób ale w ramach każdej z miesięcznych rat pożyczki. Wygląda jednak na to, że inwestor otrzymuje odsetki za udzielenie pożyczki dopiero po całkowitej spłacie kapitału pożyczki. Jest to dla mnie dość dziwne i szczerze mówiąc nie rozumiem zasady naliczania odsetek. Przyjrzę się jeszcze temu zagadnieniu i ewentualnie uzupełnię wpis o nowe informacje.
Jak zwykle ocenę omawianego sposobu inwestowania pozostawiam do indywidualnej rozwagi.

View Comments (1)

1 Comment

  1. Kalver

    Październik 26, 2017 at 8:23 am

    A wie Pan czy możliwe jest inwestowanie na kokos.pl mieszkając i będąc zameldowanym za granicą? I jak to wygląda z podatkami?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Oszczędności

More in Oszczędności

glowna

JuniorGo – nie daj się oskubać.

FinronMarzec 22, 2017
glowna

Grosz do grosza i będzie kokosza…

FinronMarzec 4, 2017
glowna

Inwestycja w producentów gier

FinronLuty 13, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.