Biznes

Pierwszy krok do własnego biznesu – inkubatory przedsiębiorczości.

fotolia.com
Pierwszy krok do własnego biznesu – inkubatory przedsiębiorczości.

Według badania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców „Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce” najważniejsze przeszkody w zakładaniu działalności gospodarczej przez Polaków prezentują się następująco…

Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - ZPP

Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – ZPP

Badanie to wskazuje również jakie czynniki potencjalnie mogłyby zachęcić do założenia własnej działalności:

Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - ZPP

Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – ZPP

Odpowiedzią na obawy oraz potrzeby młodych firm mają być inkubatory przedsiębiorczości. Na przykładzie dwóch z nich: Twój Startup (Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”,dalej: TS) oraz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, dalej: AIP) sprawdziłem jak, od strony formalnej, wygląda uczestnictwo w inkubatorze przedsiębiorczości.

twojstartup.pl

twojstartup.pl

inkubatory.pl

inkubatory.pl

Oba podmioty, jak widać, podobnie przedstawiają korzyści płynące z rozpoczęcia swojej przygody z biznesem właśnie w inkubatorze przedsiębiorczości. Oba również odnoszą się do wspomnianych wcześniej przeszkód w zakładaniu działalności gospodarczej.

Podstawą funkcjonowania firm w ramach inkubatorów AIP oraz TS są indywidualnie podpisywane umowa oraz regulaminy:

– dokument zasady funkcjonowania startupów (AIP) (tutaj dokument otrzymałem mailem od inkubatora działającego przy warszawskim SGH),

Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”.

Właściwie identyczne wygląda lista działalności, które nie mogą zostać przyjęte pod skrzydła inkubatorów:

wykluczenia

na podstawie: „zasady funkcjonowania startupów” (AIP), Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Istnieją również wykluczenia podmiotowe, dla osób ubiegających się o uczestnictwo w inkubatorach:

na podstawie: "zasady funkcjonowania startupów" (AIP), Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

na podstawie: „zasady funkcjonowania startupów” (AIP), Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Odmienne praktyki stosują obie fundacje w odniesieniu do sytuacji, w której wniosek o uczestnictwo w inkubatorze zostaje odrzucony. Twój Startup regulaminowo zobowiązuje się do przedstawienia uzasadnienia przyczyny odnowy, AIP natomiast zastrzega, że odmowa nie wymaga uzasadnienia.

na podstawie: "zasady funkcjonowania startupów" (AIP), Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

na podstawie: „zasady funkcjonowania startupów” (AIP), Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Główną ideą powstania inkubatorów było stworzenie możliwości do przetestowania pomysłu biznesowego bez konieczności zakładania działalności gospodarczej oraz ponoszenia już już na początku wysokich związanych z tym kosztów (wynajem biura, księgowość, koszty porad prawnych itp). Inkubator nie powinien być jednak traktowany jako alternatywna metoda prowadzenia działalności, a jako pierwszy krok w drodze ku temu. Fakt ten znajduje również odzwierciedlenie w zapisach wspomnianych zasad funkcjonowania startupów w AIP.

zastepstwo AIP

Warto mieć również świadomość, że prowadzenie działalności w ramach inkubatora nie jest do końca pozbawiona ryzyk charakterystycznych dla zwykłej działalności prowadzonej na własny rachunek. Poza oczywistymi czyli np. możliwością niezrealizowania wszystkich zakładanych celów biznesowych nadal istnieje ryzyko poniesienie straty  na działalności (gdy koszty działalności w startupie będą wyższe niż uzyskiwane przychody), czy odpowiedzialności finansowej za podejmowane decyzje biznesowe.

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów z jakim spotkałem się obserwując dyskusje o zasadności zakładania firmy w ramach Inkubatorów, jest fakt ograniczonych możliwości samodzielnego podejmowania decyzji związanych z bieżącym działaniem „firmy”. Związane jest to oczywiście z faktem, iż pomysł, który testujemy w ramach inkubatora, realizowany jest w ramach wydzielonej części działalności, którą prowadzi Fundacja, poprzez użyczenie osobowości prawnej. W związku z tym pewne kwestie muszą być akceptowane przez odpowiednio umocowaną osobę po stronie inkubatora.

źródło: "zasady funkcjonowania startupów"

źródło: „zasady funkcjonowania startupów”

Podobnego zapisu nie znalazłem w regulaminie fundacji Twój Startup. Poprosiłem jednak o doprecyzowanie, czy uczestnik inkubatora Twój Startup otrzymuje jakieś pełnomocnictwo w zakresie podejmowania decyzji w imieniu fundacji.

AKTUALIZACJA: Odpowiedź  z Fundacji:

Jeżeli chodzi decyzyjność beneficjenta, wszelkie kontakty z kontrahentami i ustalanie warunków podpisywanych umów leżą po stronie beneficjenta.

Dział prawny tego typu umowy weryfikuje i jeżeli po uwagach beneficjent przyjmuje warunki umowy, jest ona podpisywana przez fundację.

Odpowiedzialność beneficjenta odnośnie zaciąganych zobowiązań dotyczy np. zakupu towaru/usługi i nie dokonanie w terminie płatności.

Jeżeli chodzi o pełnomocnictwo do podpisywania usług, nie przekazujemy takich pełnomocnictw. Ewentualnie jeżeli beneficjent chce podpisać umowę np. z operatorem telekomunikacyjnym, otrzymuje on upoważnienie do podpisania konkretnej umowy z konkretną firmą.

W związku z powyższym pojawia się również kwestia odpowiedzialności za działania podejmowane przez fundację oraz uczestnika inkubatora. W obu inkubatorach wyłączona jest zasada solidarnej odpowiedzialności tzn. uczestnik inkubatora nie odpowiada za działania podejmowane wobec osób trzecich, odpowiada jednak przez fundacją za ewentualne powstałe szkody, oraz zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań w celu zwolnienia fundacji z odpowiedzialności.

źródło: "zasady funkcjonowania startupów"

źródło: „zasady funkcjonowania startupów”

źródło: "zasady funkcjonowania startupów"

źródło: „zasady funkcjonowania startupów”

W przypadku TS zapisy regulaminu wyglądają nieco inaczej, sprowadzają się jednak do tej samej zasady zakładającej odpowiedzialność uczestnika inkubatora za podejmowane działania. W regulaminie znajduje się krótki aczkolwiek jednoznaczny zapis:

twojstartup.pl

twojstartup.pl

Obie fundacje zastrzegły sobie również prawo do dyscyplinowania uczestników prowadzonych programów. Zrobiły to w zgoła odmienny sposób. W AIP, w przypadku naruszenia którejś z przyjętych zasad, uczestnik jest przywoływany do pionu, a AIP z tego tytułu nalicza opłatę w kwocie 10 zł.

źródło:  "zasady funkcjonowania startupów"

źródło: „zasady funkcjonowania startupów”

Zdecydowanie bardziej kosztowne mogą być konsekwencje łamania przyjętych zasad w ramach współpracy z fundacją Twój Startup.

twojstartup.pl

twojstartup.pl

Wartym odnotowania faktem jest, iż po zakończeniu umowy z AIP, uczestnicy tego inkubatora mają pierwszeństwo dla korzystania z usług Business Link (projekt Business Link pojawił się już w tekście Konto firmowe od mBanku z biurem w Business Link). Dodatkowo, po 3 miesiącach uczestnictwa w programie AIP jego uczestnik nabywa prawo do uczestnictwa w programie AIP Seed Capital, umożliwiającym pozyskanie finansowanie dla swojej działalności.

http://aipseedcapital.co/

http://aipseedcapital.co/

Koszty uczestnictwa w obu inkubatorach są podobne. AIP na swojej stronie wskazuje na podstawowy koszt miesięczny rzędu 300 zł. Twój Startup natomiast nieco mniej- 250 zł. Jak wspomniałem są to jednak koszty podstawowe, które mogą zostać dodatkowo powiększone. Poniżej zamieszczam przykłady.

koszty

źródło: „zasady funkcjonowania startupów”

AIP zastrzega również, iż przedstawione w tabeli koszty mają charakter pomocniczy i brak jakiejś opłaty w zestawieniu nie musi oznaczać, że dana usług realizowana jest bezpłatnie.

koszty zastrzezenie

źródło: „zasady funkcjonowania startupów”

 

na podstawie: Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

na podstawie: Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Do powyższych kosztów funkcjonowania w ramach TS należałoby również doliczyć dodatkowe opłaty w przypadku przekroczenia ustalonego terminu ich regulowania. Trzeba przyznać, że stawki są rodem z firm pożyczkowych.

Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

W zestawieniach kosztów obu fundacji widoczne są 50- złotowe opłaty w okresie zawieszenia. Zarówno AIP jak i Twój Startup daje możliwość jednego zawieszenia prowadzenia działalności w okresie 2 lat. W AIP, w przypadku zawieszenia trwającego dłużej niż 3 miesiące start up taki przechodzi z stan likwidacji.

zawieszenie

źródło: „zasady funkcjonowania startupów”

Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Po zakończeniu przygody w ramach inkubatorów rozpoczyna się proces likwidacji prowadzonej w nim działalności. W AIP standardowo ma on doprowadzić do zakończenia wszelkich spraw prowadzonych w ramach startupu, spłaty zobowiązań, ściągnięcia należności oraz spieniężenie majątku startupu. Składniki majątku, które nie zostaną spieniężona, przekazane będą uczestnikowi inkubatoraa, z tym, że pokrycie kosztów ewentualnych zobowiązań podatkowych z tego tytułu pozostaje po stronie uczestnika AIP, nawet jeżeli płatnikiem będzie AIP.

W przypadku gdy po zakończeniu procesu likwidacji pojawi się jakieś roszczenie ze strony osoby trzeciej, proces likwidacji rozpoczyna się na nowo.

likwidacja

źródło: „zasady funkcjonowania startupów”

W przypadku fundacji Twój Startup proces likwidacji ma podobny charakter.

Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Na powyższej grafice zaznaczyłem dwie istotne, według mnie, informacje. Jedna to wysoka kara za brak uregulowania zobowiązań zaciągniętych w imieniu spółki. Druga to zastrzeżenie, że uczestnik programu nie może domagać się ekwiwalentu pieniężnego za wartości materialne. W AIP dopuszczona została możliwość spieniężenia majątku.

Jak widać, rozwijanie swojego pomysłu biznesowego w ramach inkubatora przedsiębiorczości nie jest, jak mogłoby się wydawać, rodzajem działalności zupełnie wolnym od ryzyka. W przypadku rozważania możliwości rozpoczęcia swojej przygody z biznesem w takiej formie, warto zapoznać się z warunkami, na jakich miałaby odbywać się współpraca. Jak widać na przykładzie dwóch przedstawionych inkubatorów, mogą wystąpić fundamentalne różnice np. w kwestii sposobu egzekwowania ustalonych warunków współpracy oraz ich ewentualnych kosztów, które, w pesymistycznym wariancie, zapewne mogłyby przewyższyć koszty prowadzenia zwyczajnej działalności na własny rachunek.

Ocenę zarówno przestawionych ofert, jak i samej formy działalności, pozostawiam jak zwykle do indywidualnego rozważenia

Click to add a comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Biznes

More in Biznes

głowna

Oto crowfunding. Przegląd platform finansowania społecznościowego.

FinronMaj 18, 2017
glowna

Sprawdź co kryją gwiazdki…

FinronKwiecień 29, 2017
glowna

Zapytaj prawnika…

FinronKwiecień 23, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.