Rachunki

Link4Pay – Bezpieczne zakupy online z Link4.

fotolia.com
Link4Pay – Bezpieczne zakupy online z Link4.

Od kilku dni na rynku funkcjonuje nowa usługa stworzona przez Ubezpieczyciela Link4 oraz firmy SALESBEE sp. z o.o. oraz SALESBEE TECHNOLOGIES sp. z o.o. (oba podmioty, zgodnie z danymi widocznymi w KRS, powstały we wrześniu 2015 roku w trybie przekształcenia działalności indywidualnej Pana Piotra Grzybczak) z myślą o zabezpieczeniu płatności online. Usługa realizowana jest jako dwa ubezpieczenia: Bezpieczna Płatność oraz Gwarancja Zwrotu Pieniędzy. Wpis umieszczam w kategorii rachunki z racji braku stosownej kategorii na stronie.

Na stronie usługa przedstawiana jest z dwóch perspektyw: korzyści jakie może zaoferować sklepowi, który zechciałby wprowadzić ja dla swoich Klientów, oraz dla Klientów właśnie. Jako zachętę dla sklepów, na stronie przywołane zostają wyniki badań- choć bliżej nieokreślonych.

link4pay.pl

link4pay.pl

Z przywołanymi wynikami nie mam zamiaru polemizować. Twórcy usługi, wywodzą z nich, jak się zdaje, wniosek, że wprowadzana usługa jest odpowiedzią na palące potrzeby branży e-commerce, wskazując dalej na korzyści jakie niesie ona zarówno dla sklepu jak i dla Klientów.

link4pay.pl

link4pay.pl

Spójrzmy zatem jak w praktyce wygląda ochrona zakupów online w wydaniu usługi Link4Pay.

Bezpieczne Płatności

Ogóle informacje na temat ubezpieczenia znaleźć można w karcie produktu, po szczegóły jednak należy zwrócić się do ogólnych warunków ubezpieczenia. Ubezpieczenia realizowane jest w formie umowy ubezpieczenia grupowego zawartego między Link4 a spółką SalesBee. Ubezpieczenie jest bezpłatne i objęta nim jest każda osoba dokonująca zapłaty za towar nabyty za pośrednictwem platformy Link4Pay. Przedmiotem ubezpieczenia jest natomiast „interes majątkowy Ubezpieczonego”.

link4pay.pl- OWU Bezpieczne Płatności

link4pay.pl- OWU Bezpieczne Płatności

Jak widać na powyższej grafice, interes majątkowy Ubezpieczonego chroniony jest w zakresie szkód powstałych w związku z atakiem komputerowym na stronę, na której dostępna jest platforma Link4Pay. To według mnie ważne zastrzeżenie. Trzeba mieć bowiem świadomość, że ochrona działa wyłącznie w odniesieniu do ataku komputerowego dokonanego na sklep w którym dokonywana jest płatność, w skutek czego szkoda powstaje po stronie nieświadomego Klienta (tutaj Ubezpieczonego). Nie jest chroniona w żadnym przypadku interes majątkowy w zakresie szkód powstałych podczas ataku bezpośrednio na sprzęt ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia wynosi równowartość kwoty zamówienia, nie więcej jednak niż 200 zł dla każdego zdarzenia ubezpieczeniowego (zgodnie z OWU: brak dostarczenia płatności do sklepu internetowego wskutek ataku komputerowego.) w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

link4pay.pl - OWU Bezpieczne Płatności

link4pay.pl – OWU Bezpieczne Płatności

Warto w tym momencie zaznaczyć również, iż okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się z chwilą wejścia na stronę, na której dostępna jest platforma Link4Pay i kończy z chwilę jej opuszczenia. Mając jednocześnie świadomość tego, że maksymalna kwota odpowiedzialności Ubezpieczyciela to 200 zł dla zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie ochrony, a ten wariant ubezpieczenia jest darmowy, warto czasami podzielić ewentualne płatności na kilka wizyt na stronie (oczywiście jeżeli nie wpłynie to na koszty przesyłki). Każda niedostarczona płatność powinna być wtedy rozpatrywana jako odrębne zdarzenia ubezpieczeniowe w różnych okresach ochrony.

link4pay.pl - OWU Bezpieczne Płatności

link4pay.pl – OWU Bezpieczne Płatności

Standardowo, jak to w ubezpieczeniach, istnieje również katalog wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Cytując OWU:
„Link4 nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek:
1) umyślnego działania Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
3) wojny, wojny domowej, sabotażu, stanu wyjątkowego, zbrojnej inwazji, rewolucji, powstania, zbrojnego przejęcia władzy oraz innych działań o charakterze wojennym, bez względu na to, czy zostały formalnie wypowiedziane, aktu terroru.
2. Link4 ponadto nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania za utracone korzyści.”

Ciekawie wygląda wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zdarzenia powstałe na skutek sabotażu, w odniesieniu do ataku na stronę sklepu. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że sklepy korzystające z usługi nie będą miały zbyt wielu sabotażystów w swoich szeregach.

sjp.pwn.pl

sjp.pwn.pl

Zachęcam da zapoznania się z pełną treścią OWU również w zakresie zgłaszania roszczeń oraz realizacji wypłat. Ze swojej strony zwracam jedynie uwagę na fakt, że do obowiązków Ubezpieczonego należy:
– zawiadomienie Link4 w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji o zaistnieniu szkody,
– niezwłoczne zawiadomienie policji o zaistniałej sytuacji (pytanie czy przy kwotach do 200 zł ktoś zada sobie trud zawiadamiania policji, tym bardziej w sytuacji gdy atak odbywał będzie się nie bezpośrednio na sprzęt poszkodowanego a sklepu).

Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

Drugim z oferowanych ubezpieczeń jest Gwarancja Zwrotu Pieniędzy. Także tutaj ogólny zarys usługi można poznać na podstawie karty produktu, a szczegóły dostępne są w OWU.
Tak jak w przypadku ubezpieczenia Bezpieczne Płatności, także tutaj ochronie podlega „interes majątkowy Ubezpieczonego”, a sama ochrona realizowana jest w formie umowy grupowego ubezpieczenia. Chroniony interes majątkowy polega na braku zwrotu płatności na rzecz ubezpieczonego przez sklep internetowy w dwóch sytuacjach (cytat za OWU):
„a) skutecznego odstąpienia Ubezpieczonego od umowy nabycia towaru zawartej ze sklepem internetowym w ciągu 14 dni od otrzymania towaru (za otrzymanie towaru uważa się również dostarczenie pustej przesyłki lub dostarczenie towaru niezgodnego z umową), pod warunkiem realizacji przez Ubezpieczonego obowiązku zwrotu towaru w związku z odstąpieniem, albo
b) skutecznego odstąpienia Ubezpieczonego od umowy nabycia towaru zawartej ze sklepem internetowym, w sytuacji niedostarczenia zakupionego towaru.”
Wspomniane odstąpienie od umowy nabycia towaru odbyć musi się na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie dokonania płatności za towar (pod warunkiem wcześniejszego złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz opłacenia składki), a wygasa z chwilą (również cytat za OWU):
„1) bezskutecznego upływu terminu na skuteczne odstąpienie od umowy nabycia towaru,
2) złożenia oświadczenia o wystąpieniu Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego,
3) zwrotu całości płatności na rzecz Ubezpieczonego przez sklep internetowy w następstwie skutecznego odstąpienia Ubezpieczonego od umowy nabycia towaru zawartej ze sklepem internetowym,
4) upływu 14 dni od późniejszego ze zdarzeń wskazanych w §5 ust.3 pkt 1) i pkt 2). (to punkty, które widoczne są poniżej. Przyp. Finron.)”

Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje pod warunkiem, że sklep internetowy nie dokona zwrotu płatności na rzecz Ubezpieczonego w ciągu 14 dni od późniejszego ze zdarzeń (i tutaj znowu cytat z OWU):
„1) otrzymanie przez sklep internetowy skutecznego oświadczenia Ubezpieczonego o odstąpieniu od nabycia towaru,
2) otrzymanie przez sklep internetowy zwrotu towaru w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (obejmującego rozpakowanie i przymierzenie towaru lub inne jego użycie, które pozwoli na zbadanie jego funkcjonalności, sprawdzenie jakości rzeczy przez dotyk towaru, sprawdzenie wytrzymałości na określone czynniki, zweryfikowanie stanu towaru w zakresie ewentualnego istnienia mechanicznego uszkodzenia czy usterki) oraz w składzie ilościowym i jakościowym, w jakim Ubezpieczony go otrzymał.”

Jak widać, zrozumienie zasady działania ubezpieczenia wymaga zapoznania się z kilkoma zapisami OWU, których lektura, jak to bywa z zapisami OWU, nie należy do najprzyjemniejszych. Podsumowując zacytowane powyżej zapisy:
– ubezpieczenie chroni na wypadek gdyby sklep internetowy nie zwrócił Ci środków za nabyty towar, który zwróciłeś, lub który w ogóle do Ciebie nie dotarł,
– ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadku: upływu terminu na skuteczne odstąpienie od umowy nabycia towaru (14 dni), odstąpienia od umowy ubezpieczenia grupowego z Link4, zwrotu płatności przez sklep, upływu 14. dnia od zdarzeń opisanych poniżej,
– odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w ciągu 14 dni od późniejszego ze zdarzeń: otrzymanie przez sklep Twojego odstąpienia od umowy nabycia towaru lub otrzymanie przez sklep zwrotu towaru w stanie niezmienionym.

Suma ubezpieczenia oferowanego przez Link4 to równowartość dokonanej płatności, nie więcej jednak niż 10 000 zł dla danej płatności, bez względu na liczbę zakupionych towarów.

link4pay.pl - OWU Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

link4pay.pl – OWU Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

W przypadku powstania „szkody”, związanej ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, obowiązkiem Ubezpieczonego jest zawiadomienie o tym fakcie Link4, podobnie jak we wcześniej omawianym ubezpieczeniu, w ciągu 3 dni roboczych, a także policji w przypadku gdy: towar nie został dostarczony lub została dostarczona pusta przesyła, a także w sytuacji dostarczenia atrapy lub podróbki towaru. Dodatkowo, chcę zwrócić uwagę na definicję szkody, którą przygotował ubezpieczyciel:

link4pay.pl - OWU Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

link4pay.pl – OWU Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

Przeczytałem ten zapis kilkanaście razy i muszę przyznać, że czuję się pokonany. Nie wiem co to znaczy, że zdarzenia z punktu 1. muszą nastąpić łącznie lecz nie jednocześnie. Poprosiłem Ubezpieczyciela o zobrazowanie tego problemu.

W OWU dostępna jest oczywiście cała lista, dość pokaźna, typów transakcji wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej.

link4pay.pl - OWU Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

link4pay.pl – OWU Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

Odpowiedzialność towarzystwa wyłączona jest również w sytuacjach wskazanych już przy okazji poprzedniego ubezpieczenia, a dodatkowo pojawia się tutaj również szkoda powstała na skutek podania nieprawidłowego adresu wysyłki, a także zwrotu towaru w stanie zmienionym.

link4pay.pl - OWU Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

link4pay.pl – OWU Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

Zachęcam oczywiście to zapoznania się z całością OWU, a na zakończenie przedstawiam jak w praktyce przebiega transakcji zakupu towaru przez platformę Link4Pay.

Po wybraniu produktu (na potrzeby tekstu składałem zamówienie w sklepie 2soczewki.pl) oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wśród dostępnych form płatności pojawia się Link4Pay.
platnosc 1
W kolejny kroku, zostajemy już przekierowani na platformę link4pay, gdzie możliwe jest wybranie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej (nie widać tego na screen’ie ale na ekranie poniżej znajdowała się informacja o bezpłatnym objęciu ochroną ubezpieczeniową Bezpieczne Płatności).
platnosc2Nieodłącznym elementem takiej transakcji jest oczywiście konieczność wyrażenia kilku zgód.
platnosci3Dalej transakcja przebiega już standardowo jak podczas płatności z pośrednictwem BlueMedia. Po zakończeniu transakcji, na adres mailowy otrzymujemy potwierdzenie płatności oraz przystąpienia do ubezpieczenia.
Ocenę przydatności produktów pozostawiam oczywiście do indywidualnego rozważenia.

Click to add a comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Rachunki

More in Rachunki

glowna

mBank podbija stawkę i… blefuje*?

FinronCzerwiec 6, 2017
glowna

Konto optymalne, czyli Robin i jego strzała sprawiedliwości.

FinronMaj 31, 2017
glowna

Po co nam ten UOKiK?

FinronMaj 26, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.