Oszczędności

JuniorGo – nie daj się oskubać.

pixabay.com
JuniorGo – nie daj się oskubać.

Różne badania dotyczące oszczędzania z myślą o przyszłości dziecka wskazują, że zdecydowana większość rodziców (w zależności od badań 60-75%) nie odkłada regularnie żadnych środków na ten cel. Te same badania wskazują jednak na ogólną chęć zapewnienia dzieciom pomocy w starcie, czy to w kwestii sfinansowania studiów, czy zakupu własnego mieszkania. Produktem mającym pomóc rodzicom w zadbaniu o przyszłość dziecka jest JuniorGO od Avivy.

Jeżeli ktoś ma w zwyczaju czytanie ogólnych warunków ubezpieczeń przed podpisaniem umowy, to bardzo dobrze. Tym razem jednak odradzam rozpoczynanie sprawdzania produktu od tej czynności. Sposób w jaki skonstruowano OWU JuniorGO to istny dramat. Nie oznacza to oczywiście, że zachęcam do nieczytania tego dokumentu. Sugeruję jednak rozpoczęcie przygody z JuniorGG od dokumentu Podstawowe informacje JuniorGo. Pomoże to na pewno w ogólnym zrozumieniu zasad rządzących produktem i łatwiejszym przyswojeniu zapisów OWU. Ja z trudem przebrnąłem przez całe OWU i chciałem zwrócić uwagę na kilka cech produktu, które nie są zbytnio eksponowane w przekazach reklamowych, a które są istotne z punktu widzenia oceny przez osobę zainteresowaną produktem.

Ogólnie rzecz ujmując JuniorGo ma charakter inwestycyjno-ochronny, czyli z dużym prawdopodobieństwem nie będzie ani dobrą inwestycją, ani dobrym ubezpieczeniem. Produkt ma kilka wersji dodatkowych (śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie, niezdolność do pracy, ubezpieczenie składki, następstwa nieszczęśliwych wypadków, świadczenie szpitalne). Ja skupię się wyłącznie na wariancie podstawowym. Zawarcie umowy podstawowej wiąże się z koniecznością wypłacania regularnych składek. Mogą być one wpłacane z różną częstotliwością oraz w kwotach zaprezentowanych w tabeli poniżej.

JuniorGo składki

aviva.pl

Struktura składki oddaje inwestycyjno-ochronny charakter produktu. Zasadę jego funkcjonowania dobrze opisują dwa poniższe punkty ze wspomnianego dokumentu Podstawowe informacje JuniorGO.

JuniorGO działanie

aviva.pl

Podsumowując, część środków ze składki regularnej jest inwestowana, a część stanowi zapłatę za ochronę ubezpieczeniową. W ramach ochrony, ubezpieczyciel wypłaca świadczenia w trzech sytuacjach, opisanych w OWU.

JuniorGO świadczenie

aviva.pl

Zasada działania w sytuacji śmierci rodzica została opisana już nieco wyżej. To, co należy w tym momencie dodać, to zapis OWU, który stwierdza, że w przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia jest życie dwojga rodziców, to opisany mechanizm wypłaty świadczenia ma zastosowanie wyłącznie w przypadku śmierci obojga.

JuniorGO rodzice

aviva.pl

W drugim przypadku, tj. śmierci dziecka, ubezpieczonym wpłacane są środki znajdujące się na wszystkich rachunkach indywidualnych (podstawowym, lokacyjnym i świadczeń). Co do zasady, po śmierci dziecka ochrona ubezpieczeniowa dla głównej umowy ustaje. Jest jednak możliwe dalsze świadczenia ochrony, ale nie będę się zajmował tym tematem.

Ostatni wariant wypłaty świadczenia to dożycie dziecka do końca okresu ubezpieczenia. Tutaj również wypłacane są środki będące sumą wartości wszystkich rachunków, powiększone o świadczenia z tytułu dożycia oraz pomniejszone o ewentualne niewpłacone regularne składki. Ale uwaga…

dożycie dziecka JuniorGO

aviva.pl

Umowa zawierana jest na okres od 10 do 25 lat. Choć w OWU znajduje się zapis:

Główna umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas określony, nie krótszy niż 10 (dziesięć) lat i  nie dłuższy niż 25 (dwadzieścia pięć) lat, z uwzględnieniem limitów wiekowych przewidzianych dla Osób ubezpieczonych.

zapytałem Avivę, czy podczas zawierania umowy sprawdzane jest, czy okres umowy zapewnia wypłatę świadczenia z tytułu dożycia (tzn. czy przypadkiem nie da się ubezpieczyć np. 5-letniego dziecka na 10 lat. Po zakończeniu takiej umowy dziecko nie spełniałoby warunków do wypłaty świadczenia). Aviva nie raczyła odpisać, ale taka konstrukcja zdaje się przesądzać, że ubezpieczyciel bierze na siebie sprawdzenie dopasowania okresu umowy do wieku dziecka.

Jeżeli jesteśmy już przy zawieraniu umowy głównej, to trzeba odnotować jedno uprawnienie, które zastrzegł sobie ubezpieczyciel. Otóż, zgodnie z OWU, może on zażądać, aby osoba ubezpieczona poddała się badaniom analitycznym i lekarskim. Koszt badań ponosi ubezpieczyciel. Jeżeli jednak osobo ubezpieczona wystąpi z wnioskiem o udostępnienie wyników w/w badań, a jednocześnie nie zostanie zawarta umowa główna (w całości lub części dotyczącej osoby ubezpieczonej) ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów przeprowadzonych badań z wpłacanej składki ubezpieczeniowej. Słabo.

JuniorGO koszt badań

aviva.pl

Jeżeli szczęśliwie (lub nieszczęśliwie) dojdzie do zawarcia umowy, ubezpieczony zobowiązany jest do regulowania składek regularnych z uwzględnieniem limitów, które już wspomniałem. Tutaj jednak pojawia się ważna kwestia związana z możliwością opłacania składki dodatkowej (zwanej w OWU składką lokacyjną). Generalnie jest ona nieobowiązkowa. Za wpłatę na poczet składki lokacyjnej ubezpieczyciel potraktuje każdą wpłatę, przy której ubezpieczony wyraził wolę uznania jej za takową, ale również każdą, której wysokość jest inna niż składka regularna z tytułu podstawowej umowy. Co to znaczy? A no to, że jeżeli masz do zapłaty składkę regularną w kwocie 120 złotych to wpłata wyższa nie zostanie potraktowana jako nadpłata składki, ale jako składka lokacyjna, a Ty pozostaniesz z nieuregulowaną składką podstawową, od której naliczane będą odsetki za nieterminową wpłatę składki (WIBOR 6-miesięczny + 4 punkty procentowe).

JuniorGO składka lokacyjna

aviva.pl

Składki ubezpieczeniowe, zgodnie z OWU, obowiązują w odniesieniu do danego roku i obliczane są zgodnie z jakąś dziwną zasadą, której nie rozumiem (zapytałem o co chodzi, ale odpowiedzi brak). Co ważne, ubezpieczyciel co roku wspaniałomyślnie będzie proponował Ci podwyższenie Twojej składki regularnej o co najmniej 3,5% (indeksacja). Wszystko oczywiście w trosce o Twoje dobro. Wspaniałomyślnie również ubezpieczyciel zakłada domyślnie, że indeksację akceptujesz, a jeżeli nie, to masz obowiązek poinformowania o tym fakcie co najmniej 14 dni przed rocznicą ubezpieczenia. Jeżeli nie zdążysz -płacisz więcej.

Poza składką ubezpieczeniową wpłacasz również składkę inwestycyjną. I tutaj pojawia się bardzo ważne pojęcie alokacji. Co to takiego?

alokacja JuniorGO

aviva.pl

Myślisz, że to prosta czynność? Nic z tych rzeczy. Na pewno musi być to bardzo skomplikowana operacja, wymagająca wiele wysiłku, skoro opłata za jej wykonanie wynosi…uwaga, uwaga

30% wartości składki inwestycyjnej w pierwszym roku ubezpieczenia.

Na dzień dobry, przy każdej wpłacie ponosisz więc 30% straty. Ok, ktoś może powiedzieć, że to przecież część inwestycyjna i tę stratę można odrobić. Spójrzmy zatem jak Avivie idzie odrabianie strat swoich Klientów. Poniżej wyniki dostępnych w ramach produktu JuniorGo UFK. Dane z serwisu analizy.pl

UFK JuniorGO

analizy.pl

Jak widać wyniki 30% udało się osiągnąć tylko 4 UFK i to w perspektywie 5 lat. Tutaj pojawia się pytanie o sens wchodzenia w inwestycję, która przez pierwszy rok jest skazana na dużą stratę, której odrobienie niekoniecznie nadejdzie szybko. Chyba, że ktoś ma ochotę zostać hojnym mecenasem Avivy, to wtedy jak najbardziej. Oczywiście za zarządzaniem i administrowanie UFK pobierane są kolejne opłaty (choć te akurat są już uwzględnione w powyższych wycenach), które idą do kieszeni Avivy, a nie Twojej i Twojego dziecka. Wszystkie opłaty dostępne są w Wykazie opłat i limitów.

W przypadku związania się umową z Avivą nie jesteśmy oczywiście skazani na wspólną egzystencję do końca świata, ani nawet do końca umowy.

Pierwszy tryb pożegnania się z Avivą, to odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy, lub od dnia, w którym dowiedziałeś się o prawie do odstąpienia od umowy (liczy się późniejsze zdarzenie, choć w praktyce będzie to ten sam dzień. Informację o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy otrzymasz w którymś z otrzymanych do podpisania dokumentów). W takiej sytuacji zwracana jest wpłacona składka ubezpieczeniowa pomniejszona o należność za czas świadczonej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku składki lokacyjnej wypłacana jest aktualna wartość tych środków.

Drugi tryb to odstąpienie od umowy w terminie 60 dni od otrzymania po raz pierwszy informacji o wartości wykupu (zgodnie z OWU jest to informacja roczna). W tej sytuacji wypłacane są środki z rachunku podstawowego oraz lokacyjnego (jeżeli była wpłacana składka lokacyjna) pomniejszone jednak o opłatę z tytułu odstąpienia, która wynosi 4%. Przypominam, że w pierwszym roku tracisz również 30% od każdej wpłacanej składki inwestycyjnej. Ten tryb odstąpienia zapewne będzie wiązał się z tym, że otrzymasz z powrotem kwotę wyraźnie niższą niż została wpłacona. Dodatkowo ubezpieczyciel wypłaca również świadczenie, w którymś z poniższych wariantów.

JuniorGO odstąpienie

aviva.pl

Można również po prostu złożyć wniosek o wypłatę wartości wykupu. Wartość ta równa jest sumie wartości rachunku podstawowego oraz lokacyjnego, po pomniejszeniu o należności z tytułu umowy ubezpieczenia oraz opłatę za wykup. Ta, zgodnie z tabelą opłat i limitów, wynosi 450 zł i pobierana jest w przypadku rozwiązania umowy przed trzecią rocznicą ubezpieczenia lub gdy nie zostały opłacone wszystkie składki regularne, należne za pierwsze 3 lata ubezpieczenia.

JuniorGO wykup

aviva.pl

Decyzja o skorzystaniu z któregoś z tych wariantów to oczywiście kwestia indywidualnej oceny produktu. Zaznaczam jednak, że takie możliwości są.

Zapisy OWU nie kończą się rzecz jasna na kwestiach poruszonych przeze mnie. Zawierają również zapisy dotyczące np.:

  • wysokości składki ubezpieczeniowej (paragraf 11), których szczerze mówiąc nie rozumiem w momencie gdzie o ustalaniu wysokości regularnej składki ochronnej obowiązującej w poszczególnych latach,
  • zasad funkcjonowania części funduszowej w zakresie zasad alokacji składki, zmiany funduszy, zmiany udziału funduszy w składce, czy wypłaty wartości rachunku lokacyjnego (paragrafy 13-18),
  • możliwości zaprzestania opłacania składki regularnej oraz zawieszenia opłacania składki inwestycyjnych (paragrafy 19-20)
  • możliwości przekształcenia umowy w ubezpieczenie bezskładkowe (paragraf 21).

Nie przedstawiam jednak szczegółowy tych zapisów, choć jeżeli ktoś po przeczytaniu powyższych informacji jest jeszcze zainteresowany produktem, to oczywiście warto się z nimi zapoznać. Ja osobiście produkt, głównie z uwagi na zbójecką opłatę alokacyjną, uważam za niekorzystny. Na koniec przypomniał mi się jeszcze jeden zapis ze wspomnianego już dokumentu Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia…

JuniorGO cel

aviva.pl

Produkt, dzięki swojej konstrukcji, umożliwiać ma zbieranie kapitału na start dziecka, nawet „pomimo niespodziewanych zdarzeń w życiu Głównego Ubezpieczonego„. Oby nie okazało się, że tym najbardziej niespodziewanym zdarzeniem okaże się właśnie produkt Junior Go.

Widzicie jeszcze jakieś zapisy dotyczące produkt, na które warto zwrócić uwagę? A może macie już produkt i pierwsze doświadczenia z nim związane?

View Comments (1)

1 Comment

  1. Sceptyk

    Kwiecień 8, 2018 at 6:27 pm

    Brawo dla autora za tak wnikliwe przeanalizowanie produktu, szkoda tylko że nie wspomniał że Aviva w 3.6.9.12.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25 rocznicę polisy dopłaca do rachunku inwestycyjnego dziecka miesięczną składkę inwestycyjną. Maksymalnie przy umowie 25 letniej 15 takich składek. W pierwszym roku Aviva zabiera 30 % składki czyli 3,6 składki miesięcznej. Wynika z tego że po 12 latach oddaje 4 składki, logicznie to co zabierze to odda. Takie drobne uzupełnienie w ramach rzetelności.

Leave a Reply

Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Oszczędności

More in Oszczędności

glowna

Grosz do grosza i będzie kokosza…

FinronMarzec 4, 2017
glowna

Inwestycja w producentów gier

FinronLuty 13, 2017
glowna

Social lending bez ryzyka? Zmiany w ofercie eMONERO.

FinronStyczeń 9, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.