Oszczędności

29% rocznie na inwestycji? Możliwe z Capital Club. Pożyczki społecznościowe dla firm.

capitalclub.pl/
29% rocznie na inwestycji? Możliwe z Capital Club. Pożyczki społecznościowe dla firm.

O inwestowaniu w social lending pisałem już w kontekście serwisu Kokos. Dziś, mimo, że temat ten sam, to ugryziony z nieco innej strony – pożyczek społecznościowych dla firm.

Z badania Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych wynika, że głównym źródłem finansowania działalności firm (małych i średnich) w zdecydowanej większości są środki własne. Drugim najczęściej wskazywanym źródłem są już kredyty złotowe. Capital Club swoją działalność określa właśnie jako alternatywę dla finansowania bankowego dla przedsiębiorców. W przypadku chęci zapoznania się z warunkami na jakich pozyskać można pożyczkę, konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie. Tej funkcjonalności nie testuję. Skupię się na możliwości inwestowania za pośrednictwem serwisu.

W momencie przygotowywania tekstu, w serwisie dostępne są 4 projekty poszukujące finansowania. Po wejściu w szczegóły pierwszego z nich dostępne są ogólne informacje na temat projektu. Są to m.in.:

– opis projektu,

– oczekiwana kwota pożyczki,

– wynagrodzenie,

– okres pożyczki,

– zabezpieczenia,

W podsumowaniu oferty widoczne są natomiast złożone oferty finansowania. Dla przykładowej oferty oczekiwana kwota pożyczki to 6500 zł. Złożone oferty przekroczyły natomiast zdecydowanie tę kwotę.

Lista ofert

http://capitalclub.pl/

Zgodnie z powyższą grafiką, w przypadku gdy suma zadeklarowanych wpłat przewyższa oczekiwaną kwotę finansowania, preferowani są inwestorzy, którzy zadeklarowali najtańszą pożyczkę. Kwestia ta opisana jest w regulaminie świadczenia usług, o którym więcej napiszę nieco dalej.

Poza powyższymi danymi, w szczegółach oferty, widoczne są również 4 dodatkowe zakładki:

– profil biznesowy,

– dane finansowe,

– pytania,

– zabezpieczenia.

Wszystkie dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu. Aby lepiej opisać ofertę serwisu założyłem w nim konto. Rejestracja jest prosta i wymaga podania kilku informacji.

Rejestracja

http://capitalclub.pl/

Po uzupełnieniu formularza otrzymujemy maila z linkiem aktywacyjnym. Po aktywacji konta dostępne są już informacje widoczne we wspomnianych powyżej zakładkach.

Projekt, który wybrałem jako przykładowy to start-up. W zakładce Dane finansowe widoczny jest wyłącznie komunikat: Comserwis to typowy startup, zarejestrowany 26 lipca 2016 r.

Chcąc sprawdzić jak wygląda zakres informacji dostępnych w tej zakładce dla działalności istniejących dłużej, zajrzałem do pozostałych trzech aukcji. Przyznam, że jestem nieco rozczarowany. Miałem nadzieję, że znajdą się tam dokumenty finansowe (tym bardziej, że te zakładki nie są udostępniane niezalogowanym użytkownikom). Tymczasem, w innych aukcjach wygląda to tak:

Dane finansowe

opracowanie własne na podstawie http://capitalclub.pl/

W zakładce pytania widoczny jest formularz umożliwiający przesłanie swojego zapytania (nie wiem tylko do kogo: do serwisu czy bezpośrednio do wnioskującego o finansowanie).

Co dziwne, zupełnie pozbawiona informacji jest zakładka Zabezpieczenie. W opisie aukcji znajduje się natomiast informacja: Poręczenie specjalne ze strony CAPITAL CLUB. O zasadach poręczenia nic nie wiem – nie znalazłem żadnych informacji na stronie.

Zabezpieczenia

http://capitalclub.pl/

Podobnie jak w przypadku danych finansowych, sprawdziłem również jak wyglądają informacje dostępne w tej zakładce na przykładzie pozostałych aukcji.

Tutaj sytuacja wygląda już znacznie lepiej choć jednocześnie dopełniony zostaje obraz lekkiego bałaganu.  W jednej z aukcji można w tym miejscu znaleźć:

– zdjęcia sklepu, którego działalność na być finansowana,

– tabelę amortyzacji,

– KPiR (szczegółowy za ostatni miesiąc oraz podsumowanie księgi od początku roku),

– zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz US,

– PIT za ostatni rok podatkowy.

Czyli fajnie. Na marginesie – niektóre Banku nie wymagają przedstawienia takiego zastawu dokumentów, oferując różne uproszczone metody oceny zdolności kredytowej.

W innej aukcji dostępne były dokumenty w języki francuskim, których przydatności, w związku z nieznajomością języka, nie mogę ocenić. Znalazło się również zdjęcie Porsche, które ma być zabezpieczeniem kredytu. Dodatkowo, opis auta znalazł się w części Profil Biznesowy.

W ostatniej aukcji znalazł się natomiast operat szacunkowy nieruchomości, mającej być zabezpieczeniem transakcji.

Szkoda, że struktura informacji dostępnych w serwisie jest tak mało uporządkowana. Według mnie dostępność danych finansowych czy operatu szacunkowego nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem to dobra wiadomość (pomijam zawartość tych dokumentów). Szkoda jednak, że te informacje nie wstępują w parze i w jakiejś bardziej przystępnej formie.

Po przeanalizowaniu dostępnych w serwisie informacji, dotyczących projektu, sprawdzić można wysokość ewentualnego zysku korzystając z dostępnego w serwisie kalkulatora inwestycji.

Kalkulator inwestycji

http://capitalclub.pl/

W przypadku kliknięcia w Zainwestuj pojawia się jeszcze jeden ekran.

Deklaracja pożyczki

http://capitalclub.pl/

Do kolejnego etapu w tym momencie nie przechodziłem. Na razie przedstawiam serwis od strony teoretycznej. A jeżeli już jesteśmy przy stronie teoretycznej – spójrzmy jak wygląda regulamin serwisu oraz dokumenty regulujące stosunki między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

Regulamin

Na początek doprecyzowane zostały rodzaj oraz zakres usług, jakie świadczy usługodawca czyli spółka Net Ventures Sp. z o. o.

Rodzaj i zakres usług

http://capitalclub.pl/

W szczególności, w tym momencie, zwraca moją uwagę ostatni punkt, tj. możliwość przekazania, w imieniu Pożyczkodawcy, pożyczki do windykacji. Zapytałem spółkę o to, jaka firma świadczy te usługi, oraz jakie są statystyki spłacalności windykowanych pożyczek. Wpis uzupełnię jak tylko otrzymam odpowiedź.

Regulamin wskazuje na jakich zasadach pobierane są opłaty za świadczone usługi oraz którą stronę transakcji obciążają. Szczególnie ciekawie wygląda punkt dotyczący wynagrodzenia za udzielenie pożyczki. Co do zasady koszt ten obciąża pożyczkobiorcę, a wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z usługodawcą. Ale…

Opłaty

http://capitalclub.pl/

…istnieje, jak widać, możliwość obciążeniem kosztami wynagrodzenia za udzielenie pożyczki Pożyczkodawcy. Z zapisów regulaminów wynika jednak, że możliwość taka pojawia się wyłącznie  w sytuacji kiedy odstąpienie od umowy pożyczki lub wypowiedzenie jej leży po stronie Pożyczkodawcy.

Oczywiście w regulaminie znajduje się zastrzeżenie dotyczące braku odpowiedzialności Usługodawcy za decyzje podejmowane przez użytkowników serwisu, w zakresie inwestycji w pożyczki.

Ryzyko inwestycyjne

http://capitalclub.pl/

Przydatne są również informacje dotyczące zasad funkcjonowania samych aukcji pożyczek. Te, które, w mojej ocenie, zasługują na szczególną uwagę to:

– możliwość wycofania złożonej przez siebie oferty zawarcia umowy pożyczki w każdym czasie, jednakże nie później niż 2 dni przed terminem zamknięcia aukcji,

– możliwość zamknięcia aukcji pożyczki przez pożyczkobiorcę wcześniej niż w założonym terminie oraz w momencie gdy suma zadeklarowanych wpłat wyniesie minimum 65% oczekiwanej kwoty pożyczki,

– z chwilą zamknięcia aukcji dochodzi do zawarcia umowy między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

W regulaminie znajdziemy również informacje co do czynności mających miejsce już po zakończeniu aukcji. Okazuje się również, co jest dla mnie zaskoczeniem, że serwis nie pośredniczy w rozliczeniach między użytkownikami. Nie oceniam czy to dobrze, czy źle. Spodziewałem się jednak, że działalność serwisu obejmuje również prowadzenie rozliczeń. W drugiej jednak strony, jeżeli wynagrodzenie za przyznanie pożyczki pobierane jest z góry, serwis nie ma interesu w tym, aby dodatkowo pośredniczyć w przekazywaniu płatności.

Zakończenie aukcji

http://capitalclub.pl/

Dodatkowe, istotne informacje znajdują się we wzorcu Potwierdzenia Zawarcia Umowy, który znaleźć można tutaj. Ogólne Warunki Umów Pożyczek (dalej: OWUP), będące częścią Potwierdzenia, wskazują m.in. termin w jakim pożyczkodawca zobowiązany jest przelać na numer rachunku bankowego pożyczkobiorcy zadeklarowaną kwotę pożyczki. Jest to:

– do 3 dni roboczych od dnia otrzymania formularza Potwierdzenia zawarcia umowy pożyczki listem poleconym oraz otrzymania weksla in blanco od Pożyczkobiorcy – w przypadku zabezpieczenia spłaty pożyczki wekslem in blanco, lub

– w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o ustanowienie hipoteki – w przypadku zabezpieczenia spłaty pożyczki hipoteką.

Pożyczkobiorcy przysługuje również prawo do wcześniejszej, jednorazowej spłaty otrzymanej pożyczki. Zgodnie z OWUP skorzystanie z tego prawa nie powoduje powstania prawa do żądania obniżenia wynagrodzenia pożyczkodawcy.

Wczesniejsza spłata

http://capitalclub.pl/

Zabezpieczenia

Dalej uregulowane są kwestie związane z zabezpieczeniami pożyczek. W pierwszej kolejności jest to weksel in blanco, którego zasady działanie, przyznaję, nie są mi szczególnie dobrze znane. Odnotowuję jednak kilka faktów wynikających z OWUP.

Weksel powinien być dostarczony do Pożyczkodawcy w terminie 7 dni lub wysłany w tym samym terminie listem polecony. Za dzień dostarczenia weksla, w przypadku wysyłki pocztowej, przyjmuje się dzień faktycznego doręczenia przesyłki. W przypadku niedochowania wspomnianych terminów, Pożyczkodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy pożyczki.

W przypadku wypełnienia weksla (w ramach wykorzystania zabezpieczenia transakcji) Pożyczkodawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Pożyczkobiorcę listem poleconym, wysłanym co najmniej 7 dni przez terminem płatności.

No i oczywiście na koniec kwestia zwrotu weksla. Dokument podlega zwrotowi niezwłocznie po spełnieniu wszystkich zobowiązań zabezpieczonych wekslem bezpośrednio do rąk wystawcy weksla (za pokwitowaniem) lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przesyłką kurierską.

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zapewne wszyscy znają :)

Drugim z używanych w serwisie zabezpieczeń jest hipoteka. W związku z tym, że formalnie hipoteka zabezpieczała będzie wiele wierzytelności (z osobna pożyczkę każdego z inwestorów) konieczne jest ustanowienie administratora hipoteki . Ustanowi on, w imieniu wierzycieli, hipotekę na nieruchomości, na podstawie umowy o ustanowienie hipoteki zawartej z pożyczkobiorcą (umowa zawarta będzie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o ustanowieniu administratora hipoteki).

Wszelkie koszty działalności Administratora hipoteki obciążają Pożyczkobiorcę.

OWUP zawiera również, dość obszerną, część dotyczącą działań windykacyjnych w stosunku do Pożyczkobiorcy, u którego nastąpi opóźnienie powyżej 7 dni w spłacie rat lub zobowiązania wynikające z udzielonego bonusu. Działania te podejmowane są po otrzymaniu od Pożyczkodawcy wiadomości mailowej o wystąpieniu opóźnienia  i obejmują:

– wysłanie wiadomości SMS o upływie terminu płatności,

– wykonanie telefonu z informacją o upływie terminu płatności,

– wysłanie wiadomości e-mail o upływie terminu płatności.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania po podjęciu powyższych działań, podejmowane są kolejne kroki:

– pisemnie wezwie do zapłaty za pośrednictwem listu poleconego,

– wezwie Pożyczkobiorcę do wykupu weksla (nie dotyczy zaległości z tytułu udzielonego bonusu).

Koszty działań windykacyjny ponosi Pożyczkobiorca. Wyglądają one następująco:

Koszty windykacji

http://capitalclub.pl/

Przedstawione koszty bezpośrednio nie dotyczą pożyczkodawcy, daję jednak obraz tego, na jakiego rodzaju wsparcie w egzekwowaniu należności możemy liczyć ze strony serwisu. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że wskazane działania nigdy nie będą musiałby być prowadzone, a pożyczki będą spłacane terminowo, zgodnie z umową pożyczki.

Na zakończenie jeszcze krótko o aktualnie trwającej promocji Premia inwestorska.

Trwa ona od lutego tego roku do odwołania i obejmuje wszystkie dostępne w serwisie pożyczki. Zasada promocji jest prosta: za złożoną w serwisie ofertę pożyczki przysługuje jednorazowa premia inwestorska. Jej wysokość powiązana jest z wysokością zadeklarowanej kwoty pożyczki.

Premia inwestorska

http://capitalclub.pl/

Uwaga jednak: premia wypłacana jest na żądanie pożyczkodawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Żądanie wysłać należy drogą mailową na adres biuro@capitalclub.pl. Premia wypłacana jest w terminie 7 dni od otrzymania wspomnianego żądania.

Podsumowując, uwagę w kierunku tego rodzaju inwestycji bez wątpienia przyciągają potencjalne stopy zwrotu. Wśród aktualnie widocznych na stronie aukcji jest to 15, 18 oraz 20%. Są to wartości zdecydowanie przewyższające maksymalne dopuszczalne obecnie oprocentowanie. Potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki nie wspomina jednak w żadnym punkcie o oprocentowaniu pożyczki. Ustalone jest jedynie wynagrodzenie. Taka forma, jak rozumiem, służy właśnie zapewnieniu możliwości osiągania wyższych zwrotów z inwestycji.

Oczywiście wspomniane, wyższe procenty związane są nierozłącznie z ponoszeniem ryzyka inwestycji. Jak wspomniałem, sposób prezentowania danych dotyczących finansowanych projektów oraz wnioskujących podmiotów jest w mojej ocenie nieco chaotyczny. Osobiście nie zdecydowałbym się na inwestycję większej kwoty w projekt oraz podmiot, który nie przedstawiłby żadnych dokumentów dotyczących danych finansowych lub biznes planu w przypadku młodych firm. Nie oznacza to oczywiście, że obecny sposób działania serwisu w tej kwestii, dyskwalifikuje go jako miejsce, w którym warto inwestować środki. Wydaje mi się jednak, że może być to bariera na pewnym etapie rozwoju tej metody inwestycji oraz pozyskiwania finansowania.

Sam serwis oraz tę formę inwestowania środków pozostawiam oczywiście do oceny indywidualnej.

View Comments (1)

1 Comment

  1. jak zacząć zarabiać w internecie

    Wrzesień 23, 2016 at 2:02 pm

    Natknałem się na Waszą stronę przypadkiem podczas szukania pewnych inforamcji w necie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Oszczędności

More in Oszczędności

glowna

JuniorGo – nie daj się oskubać.

FinronMarzec 22, 2017
glowna

Grosz do grosza i będzie kokosza…

FinronMarzec 4, 2017
glowna

Inwestycja w producentów gier

FinronLuty 13, 2017

Footer

Copyrights 2015. All rights reserved

Copyright © 2014 Top News Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.